w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i wysokości dotacji w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 12 uchwały Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska dotację w 2017 roku.
2. Nazwy podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 174 - PDF