Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13) informuję, że

1. Nazwa i adres organizatora

Gmina Police, w imieniu której działa Burmistrz Polic, z siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

 Burmistrz Polic jako organizator publicznego transportu zbiorowego zamierza dokonać bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego tj. ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Policach ul. Fabryczna 21, 72-010 Police.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy

3.1 Pasażerski transport drogowy

3.2 Linie komunikacyjne objęte przedmiotem zamówienia.

 Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Police. Umowa obejmuje wykonywanie regularnego przewozu osób

1) linią samorządową na trasie Police-Trzebież-Police,

2) linią działkową na trasie Police-Police Działki (Jasienica)

3) linią plażową na trasie Police-Trzebież-Police

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

Data zawarcia umowy na świadczenie usług opisanych w niniejszym ogłoszeniu przewidywana jest na dzień 01.01.2017 r. 

Miejsce zamieszczenia ogłoszenie:

1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

2) Biuletyn Informacji Publicznej,

3) Strona internetowa (www.police.pl),

4) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego.