Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. rozpoczyna realizację projektu „Dziewczyny na autobusy II”.

Projekt skierowany jest do kobiet, które chcą uzyskać uprawnienia i wykonywać zawód kierowcy autobusu. Jedyny wymóg formalny, to posiadanie już prawa jazdy kat. B.

w sprawie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola publicznego

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm), art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

P.U.P. "TRANS-NET" S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest 17 kwietnia (poniedziałek) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

W tygodniu od 17 do 23 kwietnia odbiór odpadów odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem.

Burmistrz Polic zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Policach przy ul. Cisowej 2, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla "Mścięcino" w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla nr 1, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic
Władysław Diakun

Urząd Miejski w Policach informuje, że w dniu 03.04.2017 r. w związku z konserwacją systemu ostrzegania i alarmowania mogą zostać uruchomione syreny na 5 sekund.

Za utrudnienia przepraszamy.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu  913175291. 

Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godzinie 8.41 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest wyrażenie pamięci i uhonorowanie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police na rok szkolny 2017/2018.

Od 27 marca 2017 r.  Gmina Police realizować będzie program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police. Do programu mogą przystąpić dzieci w wieku 2 lat (urodzone w 2015 roku). W ramach programu zostaną przeprowadzone darmowe szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom poprzedzone wywiadem oraz badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia. W 2017 roku realizatorami programu szczepień są:

Urząd Miejski w Policach organizuje bezpłatną zbiórkę przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Można je wrzucać do specjalnych  pojemników, które zostały umieszczone w aptekach na terenie gminy Police. Zostaną następnie unieszkodliwione w spalarni odpadów medycznych. Poza aptekami, mieszkańcy gminy Police mogą również przekazywać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, na terenie Spółki Trans-Net.

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów oświatowych rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Police oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i publicznych szkołach podstawowych po podpisaniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.