(dot. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.05.2017 r.) wraz z wysokością proponowanej przez Wydział SO dotacji na 2017 rok.

 

 

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej, która złożyła ofertę

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wysokość dotacji przyznanej w 2016 r.

Wysokość dotacji przyznanej w 2015 r.

Ratownictwo wodne

 

 

1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy WOPR w Policach

15.000 zł.

15.000 zł.

15.000 zł.

2

 

 

 

 

 

 Razem

 

15.000 zł.

15.000 zł.

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, burze z gradem od popołudnia 6.06 do rana 7.06, opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na obszarze województwa zachodniopomorskiego od godz. 17:00 dnia 06.06.2017 r. do godz. 05:00 dnia 07.06.2017 r. burz z gradem. Prognozuje się wystąpienie burz z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie 30 mm. Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Urząd Miejski w Policach  uprzejmie   informuje   mieszkańców   Polic, że  w ramach „ĆWICZENIA RENEGADE w dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

Treść komunikatu uzgodniono z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, burze z gradem od godz. 12:00 do godz. 24:00 dnia 30.05.2017 r., opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Od godz. 12:00 dnia 30.05.2017 do godz. 24:00 dnia 30.05.2017. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Burmistrz Polic informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police

więcej plik PDF

Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, z późniejszymi zmianami) – dalej zwaną ustawą.

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1817, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 18 maja 2017 roku. 

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 08 maja 2017 roku

1.Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznacza kwotę 330.000.- PLN brutto.

2.Wpłynęła jedna oferta Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych ul. Kolonistów 12, 71-806  Szczecin

3.Stawki zaoferowane przez Wykonawcę, przeliczone na punktację :

P.U.P. "TRANS-NET" S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 1 maja (poniedziałek) wywóz odpadów BIO z terenu całej gminy Police oraz makulatury z zabudowy wielorodzinnej zostaje przesunięty o 1 dzień, tj. na wtorek. Wywóz odpadów komunalnych w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem. W związku z dniem wolnym przypadającym na 3 maja (środa) harmonogram wywozu odpadów komunalnych przesunie się o 1 dzień, tj. od 4 do 6 maja.

 O G Ł O S Z E N I E

1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Burmistrz Polic

  1. Stefana Batorego 3, 72 – 010 Police, tel. 91/431 18 30, faks 91/431 18 32

2.Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

(na podstawie art. 39 - 46 ustawy Pzp, w związku z art. 10 ust. 1 Pzp)