Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem intensywnych opadów deszczu na obszarze województwa zachodniopomorskiego od godz. 03:00 dnia 25.07.2017 r. do godz. 18:00 dnia 26.07.2017 r. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W okresie od godz. 03:00 do godz. 06:00 dnia 25.07 od 5 mm do 15 mm. Podczas doby od godz. 06:00 dnia 25.07 do godz. 06:00 dnia 26.07 od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. W okresie od godz. 06:00 do godz. 18:00 dnia 26.07 od 10 mm do 20 mm.

Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.

Afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce. Choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne. Afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

Od dnia 17.07.2017 roku wprowadzone zostają zmiany w organizacji Linii Samorządowej. W przypadku, gdy kurs wykonywany jest bez konduktora, kierowca wpuszcza pasażerów TYLKO pierwszymi drzwiami i sprawdza każdemu wsiadającemu bilety.

W razie potrzeby sprzedaje bilet.

SPPK

Zachodniopomorskie, ujściowy odcinek Odry wraz ze zlewnią Zalewu Szczecińskiego, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, od 29.06 do 01.07 2017r.

Na podstawie komunikatu przekazanego przez Biuro Prognoz Hydrologicznych PIB w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie informuje, że w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku oraz przewidywaną sytuacją meteorologiczną od godz. 13:09 dnia 29.06.2017 r. do godz. 08:00 dnia 01.07.2017 r. na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku Odry, poziomy wody będą wahać się w górnej granicy strefy stanów wysokich, lokalnie przekraczając stany ostrzegawcze. Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.

IMGW-PIB OSTRZEGA zachodniopomorskie, silny deszcz dzień 30.06 i początkowo noc 30/31.06, opady lokalnie do 45 mm.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na obszarze województwa zachodniopomorskiego od godz. 09:30 do godz. 24:00 dnia 30.06.2017 r. intensywnych opadów deszczu. Prognozuje się nadal opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 45 mm.
Prognozuje się, że sumy opadów od godziny 00:00 do 24:00 dnia 30.06.2017 osiągną wartość od 45 mm do 60 mm, lokalnie do 80 mm.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem od godz. 18:00 dnia 22.06.2017 r. do godz. 06:00 dnia 23.06.2017 r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Burmistrz Polic informuje, że do dnia 16 czerwca 2017 r. obowiązywał art. 83 f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), zgodnie z którym nie była wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów, które rosły na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i które były usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2017”.

 Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 18 maja 2017 roku, dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie  ratownictwa wodnego w roku 2017”

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i wysokości dotacji w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 12 uchwały Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska dotację w 2017 roku.
2. Nazwy podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 174 - PDF

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: