Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) – dalej zwaną ustawą.

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 08 maja 2018 roku.

W sprawie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola publicznego

DOKUMENT PDF DO POBRANIA

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem od godz. 15:15 dnia 30.04.2018 do godz. 22:00 dnia 30.04.2018 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Występują oraz prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Stopień zagrożenia 1 (w 3-stopniowej skali).

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 3 maja (czwartek) planowane odbiory odpadów komunalnych w okresie od 3-4 maja realizowane będą z jednodniowym opóźnieniem, tj. od 4-5 maja.

Wywóz odpadów komunalnych oraz bio w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Rozbudowa przedszkoli to przedsięwzięcia wprowadzone do budżetu w trybie pilnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. W połowie 2016 roku wprowadzono do budżetu Gminy Police wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy oby przedszkoli. Mimo napiętego terminu do końca 2016 roku opracowano obie dokumentacje projektowe i na początku 2017 roku Gmina Police otrzymała decyzje o pozwoleniu na budowę. Następnie wszczęto procedury postępowań o zamówienia publiczne na wybór wykonawców robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedsięwzięcie składa się z trzech odrębnych  zadań inwestycyjnych:

  • Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym dla kierowców przy ulicy Wyszyńskiego w Policach - pozwolenie na budowę nr 228/2014,
  • Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Wyszyńskiego w Policach – budowa parkingu dla samochodów osobowych, stanowisk postojowych dla rowerów, wydzielonych stanowisk dla pojazdów TAXI - pozwolenie na budowę nr 842/2015
  • Przebudowa dwóch zatok autobusowych w ciągu ul. Wyszyńskiego w Policach - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Burmistrz Polic uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 17.00 w Klubie Nauczyciela w Policach przy ul. Ks. Barnima I 26, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Dąbrówka w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 4, w związku z upływem kadencji.

Serdecznie zapraszam

Burmistrz Polic

Władysław Diakun

Urząd Miejski w Policach uprzejmie informuje mieszkańców Polic, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 8.41 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania i pracy syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Police na czas jednej minuty.

BURMISTRZ POLIC

 Burmistrz Polic uprzejmie informuje, iż z uwagi na Święta Wielkanocne Linia Działkowa zostanie uruchomiona od dnia 3 kwietnia 2018 r.