Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

Naczelnik: mgr Iwona Kochman

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:

Naczelnik - (91) 431 18 01

ewidencja ludności - (91) 431 18 04, (91) 431 18 05 

dowody osobiste - (91) 431 18 11, (91) 431 18 12

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU:

 1. Ewidencjonowanie ludności i wydawanie dowodów osobistych.
 2. Udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych.
 3. Współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, organami ochrony pożarowej i zapewnienie dopełnienia obowiązków gminy w zakresie tej ochrony (zasoby wody, środki alarmowania i łączności, warty przeciwpożarowe, wyposażanie, nadzór).
 4. Współpraca w zakresie organizacji komunikacji na terenie gminy oraz sprawy łączności.
 5. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych.
 6. Ochrona informacji niejawnych. 
 7. Rejestracja osób podlegających ewidencji wojskowej.
 8. Ewidencja i potwierdzanie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.

DOWODY OSOBISTE

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 - DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE"
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY, USZKODZENIA DOWODU POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 - DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE"

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU

Dla Gminy Police kwalifikacja wojskowa trwać będzie od 04 .04. 2017 r. do 14.04.2017 r.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 mieści się w Szczecinie ul. Firlika 19. Budynek Gustaw Securitas

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 1998 roku,
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej     służby wojskowej,
 3. Kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
 4. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

 

Kwalifikacja jest obowiązkowa.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Nieotrzymanie lub nieprzyjęcie wezwania przez osoby urodzone w latach 1993-1998, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej przedstawiają:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 2. Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy
 3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy.
 4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 5. Dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję lub w myśl art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wymierzone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

 

Podstawa prawna:

Art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.), § 3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej. (Dz.U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2017r.
(Dz.U. z 2016r. poz. 1657)

 

Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.  Tel. 91 43-11-804  (pok.5).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W wyniku nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w 2009 roku zawieszony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej. Konsekwencją tych zmian było zastąpienie dotychczasowego poboru do wojska przez kwalifikację wojskową. Polega ona na stawieniu się osób przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Burmistrza Polic oraz wojskowym komendantem uzupełnień w celu określenia ich stanu zdrowia oraz wydania książeczki wojskowej.

Kto podlega kwalifikacji wojskowej

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia
 2. Kobiety, które ukończyły co najmniej 19 rok życia i w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę:
 • w publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria;
 • w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria

mają obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie  i miejscu.

WAŻNE – do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, między 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby nim objęte kończą dwadzieścia cztery lata.

 

Kiedy stawić się do kwalifikacji wojskowej

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwania z terminem i miejscem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W wyjątkowych przypadkach termin można ustalić indywidualnie. O terminie i miejscu prowadzenia jej na danym terenie będą także informowały obwieszczenia wojewody.

Na potrzeby ewidencji, zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy należy zabrać

 1. Aktualną fotografię o wymiarach  3x4 cm bez nakrycia głowy
 2. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 3. Posiadaną dokumentację lekarską, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy, jeśli mogłyby mieć wpływ na określenie kategorii zdrowia.

 

Na podstawie imiennego wezwania nieobecność na zajęciach lekcyjnych zostanie usprawiedliwiona. Terminowe stawiennictwo pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.

Ważne – nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie będzie mogła stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Policach, w celu  wyznaczenia jej innego terminu. W tym celu można również kontaktować się bezpośrednio z Powiatową Komisją Lekarską w czasie pracy Komisji.
Osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej z różnych przyczyn, powinny uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa i jaki jest jej cel

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest ocena stanu zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i ujęcie ich w ewidencji wojskowej. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
 • założenie ewidencji wojskowej
 • wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej)
 • przeniesienie do rezerwy (po 14 dniach od daty wydania orzeczenia)  

Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie ustalając jedną z poniższych kategorii zdrowia:

„A”– zdolny do czynnej służby wojskowej
„B” – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do
          24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej
„D” – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
„E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia, posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.