Wydział Organizacyjno-Prawny

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

naczelnik: Maciej Usewicz

Telefony:

naczelnik – (91) 43 11 816 

sprawy osiedli, sołectw, sprawy wyborcze - (91) 431 18 24

sprawy organizacyjno - prawne - (91) 431 18 23

ochrona zdrowia, zamówienia publiczne, zamówienia publiczne - (91) 431 18 16

obsługa prawne i sprawy gospodarcze urzędu - (91) 431 18 15

informatyk urzędu - (91) 431 18 25, (91) 431 18 22

kancelaria urzędu - (91) 431 18 55

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU:

 1. W zakresie spraw organizacyjnych:

  1. Obsługa Rady Miejskiej, jej organów, radnych oraz Zarządu Gminy.
  2. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą Rady Miejskiej i Zarządu Gminy.
  3. Organizowanie współpracy z organami sołectw i osiedli .
  4. Wdrażanie uchwał Rady i Zarządu Gminy oraz nadzór nad ich wykonaniem.
  5. Prowadzenie kancelarii i archiwum Urzędu Gminy.
  6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
  7. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu, Rady Miejskiej, rad osiedlowych i sołeckich, ławników sądów powszechnych oraz członków kolegium do spraw wykroczeń.
  8. Opracowywanie projektów statutu gminy, regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy oraz współudział w opracowywaniu statutów lub regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych.
  9. Współpraca z Wojewódzkim i Rejonowym Biurem Pracy.
  10. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmikiem Samorządowym.
  11. Analizowanie i opiniowanie projektów przyjmowania przez gminę zadań zleconych zakresu administracji rządowej , opracowywanie wystąpień w tej sprawie.
  12. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych osób fizycznych.
  13. Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania.
  14. wywieszanie w lokalu Urzędu Gminy ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.
  15. Uczestnictwo w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych we współpracy z Wydziałami Urzędu Gminy, organizacja przetargów, szkolenie w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
  16. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze stowarzyszeniami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi.
  17. Doręczanie korespondencji urzędowej.
 2. W zakresie obsługi prawnej:

  1. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych oraz zboru przepisów ogólnie obowiązujących i ich kolportaż na Wydziały Urzędu Gminy.
  2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządu Gminy oraz rozstrzygnięć merytorycznych poszczególnych wydziałów .
  3. Prowadzenie spraw procesowych oraz zastępstwo przed sądami i innymi organami orzekającymi.
 3. W zakresie spraw gospodarczych:

  1. Gospodarka lokalami biurowymi Urzędu Gminy.
  2. Prowadzenie spraw z zakresu BHP, zabezpieczenia p. poż. i ochroną mienia Urzędu Gminy.
  3. Załatwianie spraw związanych z techniczną obsługą Urzędu Gminy.
  4. Załatwianie spraw związanych z zamawianiem pieczęci Urzędu Gminy i pracowników.
  5. Likwidacja mienia Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Osiedlowych i Sołectw.
  6. Przekazywanie zbędnego mienia Urzędu, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej.

SKARGI I WNIOSKI

Sprawy dotyczące przyjmowania i koordynowania rozpatrywanych skarg i wniosków załatwiane są przez Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Gminy. Skargi i wnioski pisemne można składać w pokoju nr 30 (sekretariat). Skargi i wnioski ustne do protokołu można zgłaszać w pokojach nr 17, 23, 24 - w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załtwianie spraw (art. 227 Kpa).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).