Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Bankowa 18

72-010 Police

Naczelnik: Sebastian Staszkiewicz

 

Telefony:

naczelnik - (91) 431 18 76

z-ca naczelnika, sprawy oczyszczania miasta - (91) 431 18 78

sprawy mieszkaniowe - (91) 431 18 77

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

 

 1. Prowadzenie działań wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Organizowanie i nadzór bieżącej działalności w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, utrzymywania porządku i czystości w gminie, utrzymywania cmentarzy komunalnych na terenie gminy
 3. Prowadzenie działań w zakresie drogownictwa
 4. Rozpatrywanie wniosków o wstąpienie w stosunek najmu.
 5. Rozpatrywanie wniosków o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu.
 6. Prowadzenie dokumentacji Komisji Mieszkaniowej i Odwoławczej.
 7. Realizacja listy mieszkaniowej.
 8. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności komunalnej.
 9. Prowadzenie w zakresie planowania i organizacji zadań komunalnych takich jak:
  • zaopatrzenie w wodę,
  • gospodarka ściekowa,
  • gospodarka odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów),
  • zaopatrzenie w ciepło,
  • inwestycje drogowe, bieżące utrzymywanie dróg, oznakowanie i sygnalizacja.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY POLICE 

Warunki ubiegania się o mieszkanie określa uchwała Rady Miejskiej w Policach nr XXXIV/239/05 z dnia 24 maja 2005 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 tej uchwały, o mieszkanie komunalne mogą ubiegać się rodziny, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości), zamieszkują  i są zameldowane w granicach administracyjnych gminy lub pracują na terenie gminy (wnioskodawca lub współmałżonek) przez okres nie krótszy niż ostatnie 5 lat, których miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych, tj. 636,00 zł oraz 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, tj. 954,00 zł. 

„Wniosek o przydział mieszkania” można pobrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18, pok. 202, II p., tel. (91) 431 18 77.  

We wniosku należy potwierdzić stały związek z terenem Gminy Police miejscem zamieszkania /meldunki/ lub pracą /potwierdzenie zakładu pracy/, a także udokumentować dochód rodziny /zaświadczenia o dochodach: z wynagrodzeń, rent, emerytur, alimentów/. 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach, pok. 3 c (parter) lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Bankowej 18 w Policach, pok. 202.