Aktualności

Police, dnia 24 października 2016r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Gminę Police pn. Policka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r., numer sprawy GKM.271.1.2016

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

W dniu 24 października 2016r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Policach nastąpiło otwarcie ofert na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

poniedziałek, 24 października 2016 roku
Burmistrz Polic informuje, że w związku z Dniem Wszystkich Świętych, w dniach 29, 30, 31 października oraz 1 listopada 2016 roku uruchomiona zostanie dodatkowa, bezpłatna linia komunikacji miejskiej. Trasa autobusu będzie przebiegać ulicami: Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała  Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową, Wojska Polskiego,Grunwaldzką. Godziny odjazdu z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: co pół godziny, począwszy od godz. 8:00. Ostatni kurs rozpocznie się o godz. 20:00.
piątek, 21 października 2016 roku

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych Burmistrz Polic informuje, że cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach  czynny będzie w wydłużonym czasie. Obowiązywać będą godziny otwarcia:

·        w dniach od 28 do 31 października 2016r. – od 7:00 do 22:00

·        w dniach 1 i 2 listopada 2016r. – od godz. 7:00 do momentu opuszczenia terenu przez ostatnią osobę odwiedzającą.

Jak co roku w okresie tym na terenie cmentarza i w pobliżu porządku publicznego strzec będą wzmożone patrole Straży Miejskiej.
piątek, 21 października 2016 roku

W związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przeprowadzona będzie inwentaryzacja dzików na terenie całego kraju.

             Nadleśnictwo Trzebież informuje, że Minister Środowiska, w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w swoim wystąpieniu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23.09.br., zarządził ogólnokrajową inwentaryzację dzików, której celem jest oszacowanie ich liczebności na terenach wszystkich obwodów łowieckich.

W oparciu o powyższe Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Decyzją Nr 498
z dnia 29.09.br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia zobowiązał dyrektorów regionalnych dyrekcji LP do realizacji tego przedsięwzięcia we wszystkich nadleśnictwach.

czwartek, 20 października 2016 roku

Przedstawiciele władz gminy Police i powiatu polickiego złożyli hołd św. Janowi Pawłowi II w 38 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. W niedzielę 16 października 2016r. zastępca burmistrza Polic Maciej Greinert, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król i starosta policki Andrzej Bednarek złożyli kwiaty i zapalone znicze przed figurą św. Jana Pawła II w Policach.
środa, 19 października 2016 roku

Protokół

z konsultacji społecznych dotyczących budowy pomnika

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Policach

Zgodnie z postanowieniami  uchwały Nr XIX/195/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych, w dniach od 19 września do 7 października 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Policach.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie ankiety (zawierającej trzy pytania zamknięte oraz dającej możliwość przedłożenia uwag dotyczących przedmiotu konsultacji).

Ankiety można było wypełnić przez aktywny formularz na stronie internetowej www.konsultacje.police.pl, złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police lub złożyć w siedzibie Rady Osiedla lub Rady Sołeckiej oraz w innym wyznaczonym miejscu.

piątek, 14 października 2016 roku

piątek, 7 października 2016 roku

W Gminie Dobra podjęte zostały działania zmierzające do wybudowania na gruntach Skarbu Państwa Ośrodka Rehabilitacji dla zwierząt chronionych oraz dziko żyjących. W związku z planowaną inwestycją dnia 6 Października 2016 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gminą Dobra oraz Gminą Police. Partnerzy porozumienia zamierzają wspólnie wybudować kompleks budynków leczniczo- administracyjno- gospodarczo- edukacyjnych wraz z wolierami i zagrodą dla zwierząt chronionych oraz zagrodą dla zwierząt dziko żyjących. W ramach planowanej inwestycji RDOŚ wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dotację na wykonanie dokumentacji projektowej.

piątek, 7 października 2016 roku