LGD "Dobre Gminy"

W dniu 3 marca 2008 r. w Dołujach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”. W zebraniu uczestniczyło 35 osób, reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy z terenów gmin Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Podczas zebrania podjęto uchwały o powołaniu stowarzyszenia, jego nazwie i siedzibie, wyborze 3-osobowego komitetu założycielskiego, przyjęciu statutu stowarzyszenia, wysokości składek członkowskich oraz wyborze 5-osobowego zarządu i 3-osobowej komisji rewizyjnej. W skład zarządu weszli: Teresa Dera – Wójt Gminy Dobra (Prezes Zarządu), Małgorzata Schwarz – zastępca Wójta Gminy Kołbaskowo (Wiceprezes Zarządu), Władysław Kiraga – Burmistrz Nowego Warpna (Wiceprezes Zarządu), Cezary Atamańczuk - członek zarządu Powiatu Polickiego (Sekretarz), Władysław Bessarab - (skarbnik). W skład komisji rewizyjnej weszli: Izabela Wesołowska-Kośmider z Kołbaskowa (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Halina Utrata z Nowego Warpna (Zastępca Przewodniczącej), Karol Grochot ze Skarbimierzyc (Członek Komisji Rewizyjnej). Do stowarzyszenia przystąpili samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy i młodzież. Uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia podjęły wszystkie gminy – członkowie LGD.

W dniu 06.03.2008 r złożono wniosek o rejestracje Stowarzyszenia o nazwie Lokalne Grupy Działania „ Dobre Gminy” w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie. 23 kwietnia Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nr 0000303559.

Obecnie LGD „Dobre Gminy” przygotowuje założenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz aplikuje o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

wtorek, 13 października 2009 roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”, na spotkaniu które odbyło się w dniu 27 stycznia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej jednogłośnie przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”.
Strategia została przygotowana przez członków Stowarzyszenia dla wykorzystania potencjałów rozwojowych i aktywizacji społeczności lokalnej, dzięki możliwością jakie daje Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju był procesem wieloetapowym, który został zainicjowany w styczniu 2008 roku podczas pierwszych spotkań informacyjnych promujących idee osi Leader.

wtorek, 13 października 2009 roku

STATUT STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania

DOBRE GMINY

  § 1. 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania o nazwie Dobre Gminy zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych, mającym na celu:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
2) aktywizowanie ludności wiejskiej;
3) realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „ Dobre Gminy „
4) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno.
5) upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach Dobra , Kołbaskowo i Nowe Warpno.
6) stymulowania i wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
7) wspieranie działalności: naukowej, naukowo-technicznych, oświatowej, kulturalnej,   w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, inicjatyw społecznych,  kształcenia ustawicznego, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  rehabilitacji, promocji dziedzictwa kulturowego i kultu religijnego;
8) działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;
9) dążenie do zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego regionu. 

  
wtorek, 13 października 2009 roku
Strona: 1