Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem od godz. 18:00 dnia 22.06.2017 r. do godz. 06:00 dnia 23.06.2017 r. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Burmistrz Polic informuje, że do dnia 16 czerwca 2017 r. obowiązywał art. 83 f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.), zgodnie z którym nie była wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów, które rosły na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i które były usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne i wysokości dotacji w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 12 uchwały Nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Polic zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ratownictwo wodne, dokonano wyboru podmiotu, który uzyska dotację w 2017 roku.
2. Nazwy podmiotów oraz wysokość dotacji określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 174 - PDF

na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w roku 2017”.

 Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 13 czerwca 2017 roku.

Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 18 maja 2017 roku, dotyczący realizacji zadania publicznego w zakresie  ratownictwa wodnego w roku 2017”

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: