Burmistrz Polic informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police

więcej plik PDF

Burmistrz Polic

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, z późniejszymi zmianami) – dalej zwaną ustawą.

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 08 maja 2017 roku

1.Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznacza kwotę 330.000.- PLN brutto.

2.Wpłynęła jedna oferta Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych ul. Kolonistów 12, 71-806  Szczecin

3.Stawki zaoferowane przez Wykonawcę, przeliczone na punktację :

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1817, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 18 maja 2017 roku. 

P.U.P. "TRANS-NET" S.A. informuje, że w związku z ustawowo wolnym od pracy dniem przypadającym na 1 maja (poniedziałek) wywóz odpadów BIO z terenu całej gminy Police oraz makulatury z zabudowy wielorodzinnej zostaje przesunięty o 1 dzień, tj. na wtorek. Wywóz odpadów komunalnych w dniu 1 maja odbędzie się zgodnie z harmonogramem. W związku z dniem wolnym przypadającym na 3 maja (środa) harmonogram wywozu odpadów komunalnych przesunie się o 1 dzień, tj. od 4 do 6 maja.