WYKAZ NR 7 /2019

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane w formie przetargu pisemnego nieograniczonego łącznie:

1) do sprzedaży - nieruchomość o powierzchni 6842 m2 oznaczona numerami działek 2071/16, 2071/10 z obrębu16-Police

2) do dzierżawy - teren o łącznej powierzchni 7215 m2 obejmujący działki oznaczone numerami 3337/1, 286/12 oraz część działek nr nr 286/10, 286/11 z obrębu 16-Police.

 

1.Opis nieruchomości:

1) przeznaczona do sprzedaży nieruchomość składa się z dwóch działek, działki nr 2071/16
o powierzchni 3806 m2 oraz działki nr 2071/10 o powierzchni 3036 m2. Nieruchomość położona jest w centralnej części Polic. Z jednej strony przylega do urządzonej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od strony południowej do zabudowanych terenów mieszkaniowych i usługowych. Teren obu działek jest płaski.

- działka nr 2071/16 użytkowana jest jako parking strzeżony. Przez środek działki nr 2071/16 przebiega kolektor kanalizacyjny o średnicy 400mm, który ogranicza zamierzenia inwestycyjne. Na terenie działki nr 2071/16 poza kolektorem, znajduje się sieć kanalizacji (ze studzienkami) odprowadzająca wody deszczowe z parkingu. Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić lokalizację sieci i urządzeń lub dokonać ich przełożenia w porozumieniu
z zarządcą sieci. Działka ogrodzona jest siatką na słupach stalowych - część ogrodzenia znajduje się poza granicami działki. Na terenie działki znajdują się drogi parkingowe obramowane krawężnikami betonowymi, miejsca parkingowe wykonane z płyt żelbetowych drobno wymiarowych z otworami. Teren jest oświetlony.

- działka nr 2071/10 stanowi ogólnodostępny skwer. Wzdłuż południowej granicy oraz
w środku działki znajduje się chodnik wykonany z kostki betonowej. Na terenie działki znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacja deszczowa (ze studzienkami). Przez teren działki przebiega podziemny kabel elektryczny, do którego jest podłączone oświetlenie – dwie lampy na wysięgnikach na słupie stalowym. Pod ziemią znajdują się fundamenty, które mogą ograniczać zamierzenia inwestycyjne. Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić ich lokalizację.

Teren przyległy do nieruchomości wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: kanalizacja, energia elektryczna, woda, gaz. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00038453/4

2) przeznaczony do dzierżawy teren stanowi niewydzielony geodezyjnie zespół działek
oznaczonych numerami 3337/1, 286/12, 286/11, 286/10 o łącznej powierzchni 7215 m2. Przez fragment terenu działek 3337/1 i 286/12 przebiega kolektor kanalizacyjny 1200. Teren nieruchomości posiada oświetlenie uliczne i odwodnienie gruntu. Teren z jednej strony przylega do urządzonej ulicy Wyszyńskiego prowadzącej do terenów leśnych a od strony południowej do terenów leśnych i istniejących zespołów garaży. Teren nieruchomości jest płaski, w sąsiedztwie nieruchomości - ul. Piaskowa i Wyszyńskiego wyposażony jest w urządzenia komunalne tj.: kanalizacja, energia elektryczna, woda i gaz.

Dla działek nr nr 3337/1, 286/12, 286/11, 286/10 obecnie prowadzona jest księga wieczysta
KW SZ2S/00009145/0.

2.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1) zgodnie z Uchwałą Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18.03.2010 r. Nr 29,poz. 464) nieruchomość oznaczona numerami działek 2071/16, 2071/10 przeznaczona jest pod zabudowę usługową:

- działka nr 2071/16 znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem H.01.U

- działka nr 2071/10 znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem H.02.U

Na terenie tych działek obowiązują m.in. następujące ustalenia: powierzchnia zabudowy nie więcej niż do 80% powierzchni działki budowlanej, procent powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 5% powierzchni działki, wysokość zabudowy od 2 do 4 kondygnacji, nie więcej niż 15 m, dachy płaskie. Niezależnie od ustalonej w planie nieprzekraczalnej linii zabudowy dopuszcza się lokalizację galerii łączącej budynki na terenie H.01.U i H.02.U. Dopuszcza się lokalizację parkingów w kondygnacji podziemnej i na ostatniej kondygnacji nadziemnej projektowanego budynku.

2) - działka oznaczona numerem 3337/1 znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem K.01.U, tj.: teren zabudowy usługowej: usługi typu gastronomia, handel, dopuszcza się lokalizację usług transportu np.: stacja paliw kontenerowa, naziemne zbiorniki gazu płynnego, pętla autobusowa,

- zgodnie z Uchwałą XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku
w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin – Trzebież, tzw. „Police- Zachód” działki oznaczone numerami 286/12, 286/11, 286/10 znajdują się w obrębie terenu oznaczonego symbolem G.5 KS tj.: teren parkingów.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

1) nieruchomość składająca się z działek 2071/16, 2071/10 przeznaczona jest do sprzedaży wraz z jednoczesnym wydzierżawieniem terenu o pow. 7215 m2 obejmującego działki oznaczone numerami 3337/1, 286/12, oraz część działek nr nr 286/10 , 286/11 z obrębu
16-Police.

Zabudowa i zagospodarowanie sprzedawanej nieruchomości nastąpi wyłącznie według przedłożonej koncepcji architektonicznej i zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja architektoniczna zagospodarowania nieruchomości przedłożona przez oferenta wraz z ofertą stanowić będzie załącznik do umowy sprzedaży.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do jej zabudowy i zagospodarowania w terminie 4 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Za zabudowę i zagospodarowanie nieruchomości uważa się oddanie inwestycji zgodnej z koncepcją architektoniczną zagospodarowania do użytkowania potwierdzonego przedłożeniem prawomocnej decyzji organu budowlanego.

W razie niedotrzymania ww. terminu zabudowy oraz zagospodarowania terenu nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej. Wysokość kary umownej wynosić będzie 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej sprzedającemu przysługiwać będzie, w przypadku gdy okres opóźnienia przekroczy 60 dni, uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy
i żądanie przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. W takim przypadku Kupującemu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Sprzedającego, a w szczególności roszczenie o zwrot nakładów. Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na koszt Kupującego na nieruchomości hipoteki do kwoty 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych). W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Police, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca podda się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3 000 000,00 zł
( trzy miliony złotych),

2) teren o pow. 7215 m2 stanowiący działki oznaczone numerami 3337/1, 286/12 oraz część działek nr nr 286/10, 286/11 z obrębu 16-Police przeznaczony jest do dzierżawy na okres 5 lat z przeznaczeniem pod parking strzeżony.

Z nabywcą nieruchomości oznaczonej numerami działek 2071/16, 2071/10 zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po wykonaniu przez nabywcę na dzierżawionym terenie parkingu. Przed zawarciem przedwstępnej umowy, nabywca zapłaci 80 % wylicytowanej ceny nabycia działek nr nr 2071/16, 2071/10, pozostałe 20 % ceny , przed zawarciem umowy sprzedaży.

Wykonanie parkingu nastąpi zgodnie z posiadaną przez Gminę Police dokumentacją projektową wraz z decyzją o pozwolenia na budowę z dnia 17 stycznia 2017r. znak AB.6740.289.P.2016.MK. Dzierżawca zobowiązany zostanie do wybudowania parkingu w terminie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy na min. 60 miejsc postojowych – wyłącznie na terenie oznaczonym na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszego wykazu. W przypadku nieutrzymania funkcjonowania parkingu przez okres 5 lat, dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł za każdy dzień skrócenia terminu funkcjonowania parkingu.

4. Cena wywoławcza do przetargu nieruchomości oznaczonej numerami działek 2071/16, 2071/10 wynosi 2 000 000,00 zł (dwa miliony) - sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

5. Na miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy terenu o powierzchni 7215 m2 przeznaczonego pod parking składać się będzie opłata za grunt o powierzchni 3402 m2 przeznaczonego do wykonania miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi oraz opłata za pozostały teren o powierzchni 3813 m2.

- wywoławcza stawka za 1 m2 gruntu przeznaczonego pod miejsca postojowe wraz
z drogami manewrowymi o powierzchni 3402 m2 wynosi 1,14 zł netto,

- stawka czynszu 1 m2 pozostałego terenu o powierzchni 3813 m2 wynosi 0,46 zł netto,jest stała dla wszystkich oferentów i nie podlega licytacji,

- w okresie pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania umowy, czynsz z tytułu dzierżawy terenu będzie obejmował opłatę za grunt przeznaczony pod miejsca postojowe wraz
z drogami manewrowymi w wysokości połowy wylicytowanej stawki. Po tym okresie dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty ustalonej w przetargu stawki.

- do czynszu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według stawek obowiązujących w dniu płatności czynszu.

- termin płatności czynszu: z góry do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, którego płatność czynszu dotyczy,

- zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu będzie ulegała corocznie podwyższeniu z dniem
1 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

6. Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mogą złożyć w terminie do 22.08.2019 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie pierwszeństwa.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni w dniu 10.07. 2019 r.