Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 - tekst jednolity) - podaję niniejszym do wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne, położone w Policach na rzecz najemców tych lokali wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

wykaz nr 5/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 - tekst jednolity) - podaję niniejszym do wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne, położone w Policach na rzecz najemców tych lokali wraz ze sprzedaż gruntu.

wykaz nr 3/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 16.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 4/2018 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieży przy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 17/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i we własności gruntu na rzecz najemcy tego lokalu.

wykaz nr 4/2018 

Burmistrz Polic informuje, że w wykazach nr 1/Dz/18 i nr 3/Dz/18 z dnia 08.02.2018 r. dotyczących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscu określającym datę wywieszenia i zdjęcia wykazu wpisano:

"Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 08.02.2018 r. do 26.02.2018 r."

Powinno być:

"Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od 08.02.2018 r. do 01.03.2018 r."

Pozostałe informacje w wykazach pozostają bez zmian.

załącznik PDF

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do  dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz nr 3/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do  dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz nr 1/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących terenów stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 8/Dz/18

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami        (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 jednolity tekst), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 2/Dz/18 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Police.

wykaz nr 2/Dz/18

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 17.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 2/18 informujący o przeznaczeniu do zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Police położonej w obrębie ewidencyjnym 15-Police, określonej numerem działki 1937/133 o powierzchni 160 m2, dla której prowadzona  jest księga wieczysta KW SZ2S/00017730/7, na nieruchomość  określoną numerem działki 3114/2 o powierzchni 27 m2 z obrębu ewidencyjnego 15-Police, posiadającą księgę wieczystą KW SZ2S/00011278/8 stanowiącą własność osób fizycznych.

wykaz nr 2/18

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu 20.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 38/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu na okres 3-ch lat.

Wykaz Nr 38/Dz/17