Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 05.07.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 28/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określonej numerem działki 502/5 z obrębu 1-Police.

wykaz nr 28/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu 05.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony Wykaz Nr 23/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie  bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

 Wykaz Nr 23/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu   05.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 25/Dz/17 nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 25/Dz/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 29.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 27/17 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości określonej numerem działki 2037/143 o pow. 96 m2 z obrębu 10-Police z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej określonej numerem działki 2026 z obrębu 10-Police.

wykaz nr 27/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 29.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 26/17 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości określonej numerem działki 501/2 o pow. 175 m2 z obrębu Tanowo z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

wykaz 26/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 29.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 24 /17   informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości określonej numerem działki 373 o pow. 243 m2 z obrębu 1-Police z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

wykaz 24/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity) Burmistrz  Polic informuje,  że  w  dniu  29.06.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony Wykaz Nr 23/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, położony w Policach przy ul. Bankowej 49/9, ul. Nowopol 20/2, ul. Wojska Polskiego 46/9 i 52/10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Wykaz nr 23/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  21.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 22/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 22/Dz/17

Burmistrz Polic, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel. 91 431 18 30, fax 91 431 18 32, www.police.pl - informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 09 kwietnia 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (pod nr 69956-2017) przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE w dniu 08 czerwca 2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą (oferta nr 1)
Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kolonistów 12, 71-806 Szczecin z ceną ryczałtową brutto: 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)

załącznik PDF

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  30.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 19/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 19/Dz/N/17