na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek VAT w stawce 23 %)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

402/1

927 m2

 

72 000,00 zł

 

 4 000,00zł

800,00 zł

Opis nieruchomości:  działka położona w północnej części Polic, na terenie osiedla Jasienica, przy ulicy Piastów w rejonie gruntów mieszkaniowych i usługowych. Stanowi niezabudowaną działkę o nietypowym kształcie. Na wjeździe przy granicy z działką nr 402/2 znajduje się fragment (ok. 8m) czynnego przyłącza gazowego. Na działce znajduje się nieczynne szambo oraz pozostałości muru z pustaków. Teren bezpośrednio przylegający do nieruchomości wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: urządzony asfaltowy dojazd, kanalizacja, woda, energia elektryczna i gaz.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00030951/9.                                                                                                                                                              

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie z Uchwałą Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia  21 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 29, poz. 464 z dnia 18.03.2011 r.)  w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: „Zmiany Miasto i Gmina Police” działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem W.01.MN,U tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia  2018 r. o godzinie 12 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2018 r. Wadium  w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

  1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
  2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem. Sprzedający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej).

Pierwszy przetarg odbył się 11 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje:

  1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
  2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych   z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
  3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników.
  4. Cena nieruchomości płatana jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.
  5. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
  6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.
  7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 212,  210 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-68, 91-43-118-90.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu