na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat gruntu o powierzchni 2,1174 ha przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną, przetwórstwo i przeróbkę surowców wtórnych, stanowiącego część działki nr 5/63, obręb Sierakowo

1.Opis nieruchomości: działka 5/63 położona jest w północnej części miejscowości, z dala od zamieszkałych terenów, w rejonie składowiska odpadów komunalnych. Przeznaczona do dzierżawy część działki od strony północnej sąsiaduje z zakładem przetwórstwa odpadów, od strony południowej przylega do niezagospodarowanych terenów, od strony zachodniej do terenów leśnych. Dla działki nr 5/63 prowadzona jest księga wieczysta  KW SZ2S/00026452/0.

2.Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XLII/328/01 Rady Miejskiej w Policach z 30 października 2001 r. w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości Sierakowo, Leśno Górne i Stare Leśno (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 48, poz. 1313) przeznaczona do dzierżawy część działki nr 5/63 położona jest w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 2UP tj. działalność gospodarcza: usługowo-produkcyjna. Przetwórstwo i przeróbka surowców wtórnych. Zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

3.Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowanie nieruchomości w terminie 3,5 roku licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy - zagospodarowanie zgodnie  z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i koncepcją architektoniczną zagospodarowania nieruchomości stanowiącą załącznik do wyłonionej w przetargu oferty. Zakaz urządzania składowiska odpadów lub ich gromadzenia na otwartej przestrzeni.

4.Wywoławcza stawka netto za 1 m2 miesięcznego czynszu za dzierżawę terenu wynosi 0,51 zł netto plus podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki - aktualnie 23%.

Dla przykładu czynsz miesięczny przy stawce 0,51 zł/m2 będzie wynosił 0,51 zł/m2 x 21.174 m2 = 10.798,74 zł + 23% VAT tj.: 13.282,45 zł.

5.Warunki płatności czynszu:

 • Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesią
 • Zasady aktualizacji opłat: począwszy od roku 2019 stawka czynszu będzie ulegała corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym kwota ta uległa podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

6.Obciążenia nieruchomości:

Część działki nr 5/63 o powierzchni 990 m2 jest wydzierżawiona na drogę dojazdową. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31.12.2017 r. Umowa dostępna do wglądu w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18 (pok.215).

7.Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres oferenta, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka osobowa),
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy terenu, warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i regulaminie oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki umowy dzierżawy zawiera projekt umowy dzierżawy dostępny w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. nr 211 i 215.
 • oferowaną stawkę netto za 1m2 miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości objętej przetargiem – wyższą od stawki czynszu wywoławczego określonego w niniejszym ogłoszeniu (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty),
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz że przedmiot przetargu spełnia wszelkie warunki niezbędne dla celu, któremu ma oferentowi służyć,
 • koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu, która powinna być sporządzona w formie papierowej i edytowalnej w 2 egzemplarzach i opis proponowanej działalności (użyte surowce i źródła ich pozyskania, gotowe produkty i technologie ich otrzymania, rodzaj i natężenie niezbędnego transportu, źródła odbioru produktów), z podaniem stopnia wykorzystania infrastruktury istniejącej w otoczeniu nieruchomości. Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu i opis proponowanej działalności muszą być zgodne z przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a nadto nie mogą przewidywać składowania odpadów na terenie przedmiotu dzierżawy w sposób niezapewniający ich zabezpieczenia (nie dopuszcza się składowania odpadów na hałdach, czy „na wolnym powietrzu”),
 • kopię dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz kopię dowodów tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania. Wydzierżawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • w przypadku osób fizycznych występujących jako prowadzący działalność gospodarczą – kopię dowodu tożsamości oraz pisemne oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, numer REGON zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • kopię dowodu wniesienia wadium,
 • oświadczenie o sposobie zwrotu wadium z podaniem nr rachunku, na które ma być zwrócone wadium po rozstrzygnięciu przetargu,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego w przypadku osób występujących jako pełnomocnicy.

8. Warunki przystąpienia do przetargu:

1) złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Burmistrz Polic Przetarg - dzierżawa cz. dz. 5/63 – Sierakowo”. Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 22 stycznia 2018 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

2)wadium w pieniądzu w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, numer rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok.41), najpóźniej do dnia 17 stycznia 2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać numer działki, której dotyczy wpłacane wadium.

Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot gospodarczy. Uczestnik może występować osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną, pisemną ofertę sporządzoną w języku polskim.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. o godz. 1100.  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3  (I piętro, pok. 32)

Osoby, które złożą oferty, są zobowiązane uczestniczyć w części jawnej przetargu osobiście lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa. Oferenci  są zobowiązani okazać się dowodem potwierdzającym tożsamość oraz oryginałem dowodu dokonania wpłaty wadium.

Ustala się następujące kryteria wyboru ofert:

 • proponowana stawka netto za 1m2 miesięcznego czynszu za dzierżawę terenu – maksymalna ilość punktów przyznanych przez Komisję - 45
 • projektowany sposób zagospodarowania nieruchomości (między innymi z podaniem stopnia wykorzystania infrastruktury istniejącej w otoczeniu nieruchomości) – maksymalna ilość punktów przyznanych przez Komisję – 55

Przetarg wygrywa oferent, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Informacje dodatkowe:

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestników przetargu wadium zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba, która złożyła ofertę uznaną za najkorzystniejszą nie przystąpi   bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Na oferencie, który wygra przetarg, ciążyć będzie obowiązek uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt pozwolenia na budowę oraz ostatecznej decyzji na użytkowanie inwestycji wraz z wszelkimi innymi dodatkowymi uzgodnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Dzierżawca, poza obowiązkiem zapłaty czynszu dzierżawnego, zobowiązany  jest do pokrywania wszelkich opłat eksploatacyjnych, a w szczególności zobowiązany jest dokonywać opłat za: wywóz nieczystości stałych, dostawę wody, energii cieplnej i elektrycznej, odprowadzanie ścieków, podatku od nieruchomości oraz zobowiązany jest ponosić inne opłaty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie do zakończenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu potwierdzonych wydaniem decyzji dopuszczającej użytkowanie inwestycji w ciągu 3,5 roku od daty podpisania umowy dzierżawy.

Wszelkie koszty wraz z kosztami uzbrojenia technicznego związane z realizacją inwestycji dzierżawca ponosi we własnym zakresie. Nakłady te nie uprawniają do zwolnienia z czynszu dzierżawnego.

W przypadku wystąpienia w obrębie dzierżawionego terenu urządzeń lub sieci kolidujących z inwestycją, dzierżawca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. W przypadku kolizji z inwestycją istniejącego  na nieruchomości drzewostanu, właściciel na własny koszt i ryzyko dokona jego usunięcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dzierżawca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników. Jakiekolwiek roszczenia Dzierżawcy względem Wydzierżawiającego z tego tytułu zostają wyłączone.

Dzierżawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia terenu osobom  i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy terenu.

Integralną częścią ogłoszenia jest regulamin przetargu, który wraz z ogłoszeniem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i w siedzibie Wydziału Gospodarki Gruntami przy ul. Bankowej 18 oraz jest dostępny na stronie internetowej Gminy Police (www. police.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police (www.bip.police.pl).

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dzienniku Głos Szczeciński.

Informacje o przetargu i jego warunkach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18, w pok. nr 211, 215 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-91, 91 43-118-95 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Policach.

 

 

Regulamin

pisemnego przetargu nieograniczonego

na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego teren stanowiący część działki nr 5/63 o powierzchni 2,1174 ha z obrębu Sierakowo z przeznaczeniem na działalność gospodarczą zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu niezabudowanego o powierzchni 2,1174 ha, będącego własnością Gminy Police, stanowiącego część działki nr 5/63 z obrębu Sierakowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00026452/0.

2) Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty.

3) Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej, a w przypadku ofert równorzędnych – dodatkowo z przetargu ustnego.

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia przetargu

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz.U. z 2016 poz. 2147 r. z poźn. zm.).

2) Uchwała Nr LII/391/02 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom, wyrażenia zgody na stosowanie przez Zarząd Gminy bonifikat od ustalonej ceny w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonych na raty nie spłaconych części ceny (zmieniona Uchwałą Nr VIII/68/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntu na targowisku gminnym przy ul. PCK w Policach, Uchwałą Nr XVII/121/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XL/301/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2009 r., oraz Uchwałą Nr LIX/443/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r.)

III. Przedmiot przetargu

1)Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę na okres 30 lat niewydzielonego geodezyjnie gruntu niezabudowanego o powierzchni 2,1174 ha, będącego własnością Gminy Police, stanowiącego część działki nr 5/63 z obrębu Sierakowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00026452/0, oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2 U,P przeznaczonego pod działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną, przetwórstwo i przeróbkę surowców wtórnych.

2) Wywoławcza stawka netto za 1m2 czynszu miesięcznego za dzierżawę terenu oraz sposób jej aktualizacji zostały podane w ogłoszeniu o przetargu.

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

1) Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Uczestnik może występować osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

2) Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości, terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu o przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostaje zaliczone na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Pozostałym oferentom wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Każdy oferent może złożyć tylko jedną, pisemną ofertę sporządzoną w języku polskim. Miejsce i termin złożenia oferty określone zostały w ogłoszeniu o przetargu.

 1. Oferta

1) Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu.

2) Koperta zawierająca ofertę i wymagane załączniki powinna być zamknięta oraz posiadać następujące oznakowanie: ”Burmistrz Polic Przetarg – dzierżawa cz.dz.5/63-Sierakowo”

3) Ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym opracowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie oferent.

 1. Przetarg

1) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa. Przewodniczącego oraz członków Komisji powołuje Burmistrz Polic. Komisja może przeprowadzić czynności w składzie minimum trzyosobowym, przy czym obecność Przewodniczącego Komisji Przetargowej jest niezbędna w każdym przypadku.

2) Przetarg może się odbyć, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

3) Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje oferentom następujące informacje:

 - oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

 - powierzchnię nieruchomości,

  - obciążenia nieruchomości,

 - opis nieruchomości,

 - przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

    - termin zagospodarowania nieruchomości,

 - wywoławczą stawkę netto za 1 m2 miesięcznego czynszu za dzierżawę terenu,

 - terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego,

 - zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego,

    - skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy,

    - zastrzeżenie o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 Część jawna przetargu

 Komisja przetargowa:

    -  podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;

    -  dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

    -  przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

    -  weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

    -  zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

    -  zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu (odrzuca oferty), które:

    -  nie odpowiadają warunkom przetargu;

    -  zostały złożone po wyznaczonym terminie;

    -  nie zawierają danych wymienionych w punkcie V regulaminu lub dane te są niekompletne;

    -  do ofert nie dołączono dowodu wpłaty wadium;

    -  są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Część niejawna przetargu

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. W miarę potrzeb Komisja może wnioskować do Burmistrza o powołanie niezależnych konsultantów do dokonania analiz i ocen ofert złożonych w przetargu.

Przy ocenie złożonych ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

- proponowaną stawkę netto za 1 m2 miesięcznego czynszu za dzierżawę terenu,

-projektowany sposób zagospodarowania nieruchomości (z podaniem stopnia wykorzystania infrastruktury istniejącej w otoczeniu)

Maksymalną wartość punktową poszczególnych kryteriów, zwaną wagą kryterium, ustala się w wysokości:          

-proponowana stawka netto za 1m2 miesięcznego czynszu za dzierżawę terenu – 45 punktów       

-projektowany sposób zagospodarowania nieruchomości – 55 punktów

Członkowie Komisji dokonują oceny, poprzez określenie wartości punktowej, każdej oferty oddzielnie w następujący sposób:

1) wartość punktowa kryterium stawki netto 1m2 miesięcznego czynszu za dzierżawę terenu wyliczana jest w następujący sposób:     

             Sof-Swyw

Pco = -------------------------------- x 45

  Smax- Swyw

 

gdzie: Pco - ilość punktów danej oferty za pierwsze kryterium

 Sof - stawka czynszu oferowana przez danego Oferenta

 Swyw – stawka czynszu wywoławcza

 Smax – najwyższa stawka czynszu oferowana w przetargu

2) wartość punktowa kryterium projektowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości wyliczana jest w następujący sposób:  

- jednostkową ocenę punktową kryterium projektowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości, dla każdej oferty oddzielnie (Pzco), każdy z członków Komisji oraz Przewodniczący dokonują indywidualnie, przyznając od 0 do 55 punktów. Komisyjną ocenę punktową kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości, dla każdej oferty oddzielnie (Pzko) uzyskuje się w ten sposób, że sumę punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji dzieli się przez ilość członków komisji:

                         ∑ Pzco                                                Pzko = ------------------------------                                       ilość członków Komisji             

Oceny atrakcyjności poszczególnych ofert (Ao) dokonuje się przez zsumowanie przyznanych przez Komisję danej ofercie punktów za oba kryteria:

                                               Ao= Pco+ Pzko

Przetarg wygrywa oferent, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.

W przypadku, gdy żadna z ofert, z uwagi na przedstawioną koncepcję zagospodarowania nieruchomości, nie uzyska akceptacji Komisji, Komisja dokonuje zamknięcia postępowania przetargowego bez wyboru którejkolwiek z ofert. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu dzierżawnego powyżej najwyższej propozycji stawki czynszu dzierżawnego zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% stawki wywoławczej.

 1. Protokół z przetargu

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

 1. a) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;
 2. b) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;
 3. c) obciążeniach nieruchomości;
 4. d) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
 5. e) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;
 6. f) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem;
 7. g) informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert;
 8. h) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;
 9. i) imieniu, nazwisku i adresie albo firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako zwycięzca przetargu;
 10. j) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;
 11. k) dacie sporządzenia protokołu.

Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

VII. Zwrot wadium

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, unieważnieniu, zamknięciu albo zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio każdej ze wskazanych powyżej okoliczności.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

VIII. Zawiadomienie oferentów o wynikach przetargu i możliwości zaskarżenia.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza.

W przypadku wniesienia skargi Burmistrz wstrzymuje czynności związane   z wydzierżawieniem nieruchomości i rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty  jej otrzymania.

Burmistrz może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

O rozpatrzeniu skargi Burmistrz zawiadamia skarżącego i wywiesza niezwłocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie jej rozstrzygnięcia.

 1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie właściwego urzędu na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać:

  1)  datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

  2)  oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

  3)  liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

  4)  informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

  5)  imię, nazwisko albo firmę osoby, której oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 1. Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy dzierżawy.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy z winy oferenta, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.