na  oddanie w użytkowanie wieczyste na 40 lat nieruchomości położonej w Policach w obrębie ulicy Licealnej z przeznaczeniem na działalność usługową zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

314/97

obr.5 Police

13 494 m2

328 550,00 zł

17 000,00 zł

4000,00 zł

 

Opis nieruchomości:  nieruchomość położona jest w oddaleniu od centrum miasta, przy
ul. Licealnej w Policach, w sąsiedztwie terenów starej fabryki benzyny syntetycznej.  Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami (topole), których lokalizację należy uwzględnić przy planowaniu inwestycji. Działka częściowo jest ogrodzona. Wzdłuż granicy działki z ul. Licealną znajduje się ogrodzenie
wykonane z płaskich prętów stalowych na ceglanych słupkach (stopień zużycia 45%),którego część zlokalizowana jest  na zbywanej działce.  Na działce usytuowane są trzy zdewastowane latarnie, jedna prowizorycznie podłączona do prądu, fragment betonowej posadzki po  baraku oraz zniszczony kontener. Wzdłuż ogrodzenia równolegle do ulicy Licealnej przebiega kabel telefoniczny. Działka sąsiaduje z zabudowanymi terenami przemysłowymi oraz budynkiem byłej szkoły średniej. Otocznie stanowią tereny wykorzystywane na cele przemysłowe i składowe. Teren przyległy wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: utwardzony dojazd, wodociąg, energię elektryczną, kanalizację.

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00040441/4 – w dziale III wpisane są obciążenia nieodpłatną  służebność gruntową przejścia i przejazdu oraz służebnością przesyłu.

 Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z Uchwałą Nr XXX/239/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października  2008r.
( Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego  Nr 108, poz. 2613 z dnia 31.12.2008r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.”Stara Fabryka” działka znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami:

 • 3-SF 11 U tj. usługi nieuciążliwe, dopuszcza się usługi sportu i rekreacji – obowiązują ustalenia § 3 ust.5 pkt 2, ust. 6 pkt 5 uchwały,
 • 3-SF 23P tj. teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów- obowiązują ustalenia § 3 ust.5 pkt 6 uchwały.

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej terenu dawnej fabryki benzyny syntetycznej oraz w strefie ograniczeń wokół cmentarza.

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi: 328 550,00 zł, w tym  cena gruntu wynosi 316 000,00 zł brutto (zawiera podatek Vat w stawce 23 %), co stanowi 96,18 % ceny wywoławczej, cena ogrodzenia wynosi 12 550,00 zł, co stanowi 3, 82 % ceny wywoławczej

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

- pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % wylicytowanej ceny   gruntu i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3 % ceny gruntu plus  należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu płatności tej opłaty,

- opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, 
w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego,

- wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. W przypadkach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, stawka procentowa opłaty rocznej może zostać zmieniona, jeżeli w okresie użytkowania wieczystego dojdzie do trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości, powodującej zmianę celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste.

Termin zagospodarowania nieruchomości: zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.   Zakończenie zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie w   użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia  2018 r. o godzinie 9 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium  najpóźniej do 4 stycznia  2018r.  Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w Banku Pekao SA II O/Szczecin, nr rachunku: 15 1240  3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego nazwę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem. Sprzedający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi z aktualnego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej zgodnie z  4  ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku
  o Krajowym Rejestrze Sądowym

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu  i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu  z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych  z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Cena nieruchomości płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.
 5. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości
 6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice powstałe
  w wyniku wznowienia granic nabytej nieruchomości.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 w pokoju numer 216 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

REGULAMIN

na  oddanie w użytkowanie wieczyste na 40 lat w trybie   przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Policach w obrębie ulicy Licealnej oznaczonej numerem działki 314/97.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl)  oraz  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej
  w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do 4 stycznia 2018 r. na rachunek Gminy Police prowadzony w Banku Pekao SA II O/Szczecin, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 4000,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).