na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Siedlice:

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

28/1

29/1

622 m2

100 m2

163 200,00 zł

 

 9 000,00 zł

1 700,00 zł


Opis nieruchomości:
  Nieruchomość oznaczona numerem działki 28/1 położona
w centrum miejscowości Siedlice, w pierwszej linii zabudowy, oznaczona jest numerem posesji 20.  Kształt działki regularny, prostokątny. Teren płaski, nieutwardzony, porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami i krzewami. Teren ogrodzony. Ogrodzenie
o zróżnicowanej konstrukcji: od ulicy i od strony wschodniej widoczne pozostałości po ogrodzeniu drewnianym, od strony zachodniej ogrodzenie z siatki stalowej zawieszonej na słupach drewnianych i betonowych osadzonych  w gruncie i na podmurówce betonowej oraz od strony północnej ogrodzenie    z elementów drewnianych osadzonych na podmurówce. Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym,  jednokondygnacyjnym, z użytkowym poddaszem oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym   funkcji gospodarczej. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi   128 m2, powierzchnia użytkowa 163,97 m2, w tym powierzchnia użytkowa parteru wynosi 96,58 m2, powierzchnia użytkowa poddasza wynosi 67,39 m2. W budynku znajdują się cztery  lokale mieszkalne, dwa na parterze, dwa na piętrze budynku  Budynek wybudowany został na początku XX wieku,  w technologii tradycyjnej – murowanej. Fundament, ściany i konstrukcja budynku  murowane z cegły pełnej ceramicznej.  Stolarka okienna oraz  drzwiowa i ościeżnice drewniana (poniemiecka) - do wymiany. Wejście do budynku i do piwnicy schodami betonowymi (zniszczone).
W piwnicy posadzki betonowe, na pozostałych kondygnacjach drewniane. Drewniana klatka schodowa z  poziomu parteru na poddasze. Budynek nieocieplony, tynki od frontu  i na ścianach szczytowych cementowo-wapienne. Od strony podwórka ściana ceglana nieotynkowana. Na ścianach zewnętrznych budynku występują uszkodzenia w postaci pęknięć i zarysowań a także zawilgocenia murów ściennych  w partiach przygruntowych.
W budynku brak działających instalacji. Pozostałości po instalacji elektrycznej, wodnej
i kanalizacyjnej (zbiornik bezodpływowy) oraz piece kaflowe nadają się do likwidacji. Stan techniczny budynku kwalifikuje go do kapitalnego remontu. Na działce usytuowany jest również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 20 ,00 m2 i powierzchni użytkowej 16,65 m2 . Część  budynku znajduje się na sąsiedniej działce. Stan techniczny budynku zły, budynek  przeznaczony jest do  rozbiórki.

Zabudowana działka nr 28/1 przeznaczona jest do sprzedaży wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 29/1 o powierzchni 100 m2 stanowiącej dojazd do podwórka i zaplecza budynku. Nabywca zabudowanej działki nr 28/1 zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz każdoczesnych właścicieli przyległych działek 27/1, 27/2 nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu, której wykonywanie ograniczone będzie w pasie gruntu
o szerokości 1,5 m położonego wzdłuż granicy z działką   nr 29/1.

Dla działki nr 28/1 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00025666/6, dla działki nr 29/1 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00044640/7.

Z wyłonionym w trybie przetargu kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po wykonaniu przez nabywcę rozbiórki budynku gospodarczego. O  pozwolenie na rozbiórkę należy wystąpić  do Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po zgłoszeniu sprzedającemu faktu  dokonania rozbiórki.

Rozbiórkę należy dokonać na własny koszt  w terminie sześciu   miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności bez winy nabywcy, termin dokonania rozbiórki i zawarcia umowy sprzedaży może zostać przedłużony na wniosek nabywcy.

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi: 163 200,00 zł, w tym cena udziału w działce nr 29/1 wynosi brutto 3200,00 zł co stanowi 1,96 % ceny wywoławczej  (cena udziału  zawiera podatek Vat w stawce 23%).

Przed zawarciem umowy przedwstępnej nabywca  wpłaci 80 % ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, pozostałe 20 % ceny  zobowiązany jest wpłacić po dokonaniu rozbiórki budynku gospodarczego, przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działki nr nr  28/1, 29/1 zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/340/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia    27 listopada  2001r. ( Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego z  19.02.2002r,  Nr 4 poz.86) w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo i Siedlice znajdują się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem S 9MJ tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do zachowania i uzupełnienia. Dopuszcza się lokalizację drobnych usług wbudowanych.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu oglądania nieruchomości w Dziale Obsługi Technicznej Budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18 (tel. 91 43-11-366,
 91 43-11-367).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada  2017 r. o godzinie 11 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony  w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 20 listopada 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię
i nazwisko
uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych   z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości
 5. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 216,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

 

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  z obrębu ewidencyjnego Siedlice,  oznaczonej numerami działek 28/1, 29/1.  

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (police.pl), Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej
  w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony w
  II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do               20 listopada 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1700,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).