z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej:

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

1

502/5

5899 m2

123 000,00 zł

 6 500,00 zł

1 300,00 zł

Opis nieruchomości: działka położona jest w północnej części Polic, na terenie osiedla Jasienica, w obrębie ulicy Dworcowej. Teren działki jest płaski z wysokim poziomem wód gruntowych, położony poniżej poziomu ulicy Dworcowej, z której nie ma urządzonego bezpośredniego zjazdu - dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez sąsiednią działkę, której właścicielem nie jest Gmina Police. Działka nr 502/5 użytkowana jest bez tytułu prawnego przez właściciela nieruchomości przyległej. Na działce znajdują się obiekty budowlane takie jak: kontenerowy dwukondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji stalowej, węzeł betoniarki, place częściowo wybetonowane, częściowo utwardzone żużlem.  Z wniosku Gminy Police toczy się obecnie postepowanie egzekucyjne  o wydanie działki w stanie wolnym od osób i rzeczy. Nabywca  nabędzie nieruchomość wraz z bezumownym użytkownikiem. Teren przylegający do działki wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz – na zbywanej działce jest tylko woda i energia elektryczna. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta 
KW SZ2S/00024669/0.

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z Uchwałą Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 9, poz. 171) w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy, działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem Z 26/ZI tj. teren zieleni izolacyjnej. Istniejąca zieleń do zachowania
i utrzymania. Na terenie tym obowiązują między  innymi następujące ustalenia:

 • zakaz zabudowy,
 • teren w granicach korytarza ekologicznego w obrębie doliny rzeki Gunicy,
 • zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych,
 • zapewnienie dostępu do obsługi korytarza rzecznego

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 11 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić  na rachunek Gminy Police prowadzony  w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 16 pażdziernika  2017 r. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię  i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej). Minimalne postąpienie wynosi   1300,00 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem.

 

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu
i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników.
 4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 5. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 216,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

 

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej
w Policach w obrębie ulicy Dworcowej  oznaczonej numerem działki 502/5.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (police.pl)
  i
  Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej
  w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony
  w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do
  16 października 2017 r.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię
  i nazwisko
  uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 300,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).