na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28, KW SZ2S/00036662/8

Opis nieruchomości nieruchomość położona jest przy ul. T.Kościuszki 28,  w śródmiejskiej części  Polic, w rejonie gruntów mieszkaniowych i usługowych. Działka kształtem zbliżona jest do prostokąta. Część działki użytkowana jest jako przydomowe ogródki (umowy dzierżawy zawarte do 31.12.2017 r.).Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna KS 160,do której podłączony jest budynek.

Działka  zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z  1902 roku wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, częściowo podpiwniczony. Budynek jest nieocieplony. Konstrukcja: fundamenty ceglane, ściany z cegły, stropy powyżej parteru drewniane, dach stromy kryty dachówką, schody drewniane, tynki gładkie cementowo-wapienne, stolarka PCV zespolona i drewniana skrzynkowa, elewacja - tynk wapienno cementowy (stan słaby). Budynek wyposażony w instalację elektryczną podtynkową i natynkową (stan słaby), wodną (stan słaby), kanalizacyjną (stan średni), gazową (stan średni), grzewczą (piece, większość zniszczona). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 341,05 m2, powierzchnia klatki schodowej  36,66 m2, powierzchnia strychu 63,91 m2, powierzchnia piwnic 34,21 m2.  W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych. Są to lokale o powierzchni od  38,50 do 90,74 m2 . Wysokość pomieszczeń od 2,44 do 2,95  m. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca  2003 r. ( Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego  Nr 67, poz. 1197 z dnia 21 sierpnia 2003 r.) w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej „Starych Polic” działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 11 U,P tj. działalność gospodarcza usługowo-produkcyjna. Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową bez możliwości  zwiększenia liczby mieszkań. Dla tego terenu obowiązują miedzy innymi następujące ustalenia:

- powierzchnia zabudowy do 50 % pow. działki,

- wysokość zabudowy do 2 kond. (do 9,5 m do kalenicy),

- dopuszcza się likwidację  istniejącego ciągu  zabudowy przy ul. T.Kościuszki i w tym wypadku obowiązuje: lokalizacja nowej zabudowy o funkcji działalności gospodarczej usługowo-produkcyjnej w formie zwartej pierzei  zabudowy szeregowej bądź innej łączonej, z dopuszczeniem bliźniaczej, wysokie dachy symetryczne o jednakowym kącie nachylenia połaci ok. 40o, ustawione  kalenicowo do ul.T Kościuszki,

-  teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody „Mścięcino” ,

- uciążliwość  prowadzonej działalności nie może przekroczyć granic własnych działki,

- teren położony w odległości do 500 m od rurociągu amoniaku i kwasu siarkowego - obowiązują ustalenia zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały, w szczególności zakaz

lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej  usług ogólnomiejskich za wyjątkiem usług wykorzystujących dostęp do akwenów, pozostawienie min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działek z koniecznością wprowadzenia różnych form zieleni,

- w południowej części terenu (od strony projektowanej drogi 07 KL) pas zieleni izolacyjnej o szerokości 7 m.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu oglądania nieruchomości w Dziale Obsługi Technicznej Budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18 (tel. 91 43-11-366,
 91 43-11-367).

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi: 122 500,00 zł (sprzedaż zwolniona  z podatku VAT).  

Cena nieruchomości  płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września  2017 r. o godzinie 9 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które  najpóźniej do 25 września  2017 r. wpłacą przelewem wadium w wysokości 7 000,00 zł.  Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w Banku Pekao SA II O/Szczecin, nr rachunku: 15 1240  3927 1111 0010 6013 0076. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police.

Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej). Minimalne postąpienie wynosi   1300,00 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych     z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 5. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 w pokoju numer 216 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

REGULAMIN

drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości   położonej w Policach przy  ulicy Kościuszki 28  oznaczonej numerem działki 2727/12.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl)  oraz  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 25 września 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 300,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).