na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Trzebieży  przy ul. Szkolnej 1/3 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz własności  gruntu oznaczonego numerem  działki 412 z obrębu Trzebież 3  w udziale w wysokości 260/1000 części.

Opis nieruchomości:  działka nr 412  położona jest przy ulicy Szkolnej 1 w Trzebieży. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się lokal wybudowany został w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej częściowo podpiwniczony. Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne, jeden stanowi odrębną własność Gminy Police, dwa odrębną własność osób fizycznych.  Zbywany lokal nr 3 znajduje się na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  46,41 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi (13,57 m2  i 18,97 m2 ), dwóch pomieszczeń gospodarczych (2,79 m2 i 2,77 m2 – prowizoryczna łazienka) i  kuchni (8,31 m2). Wysokość pomieszczeń  do 2,27 m. Podłogi drewniane, zniszczone, pokryte w części panelami, w części  PCV, stolarka okienna PCV i połaciowa drewniana.  Ogrzewanie piecowe.  Do lokalu przynależy piwnica  o pow. 2,84 m2 znajdująca się w budynku mieszkalnym oraz dwa pomieszczenia  o pow. 11, 50 m2 i 1, 37 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym.  Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. 

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00044632/8. Dla działki nr 412 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/0000900/8.

Zarządcą budynku w imieniu Gminy Police jest Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18.  Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się  z treścią uchwał podjętych przez współwłaścicieli nieruchomości tworzących Wspólnotę  Nr 235.

Przeznaczenie działki nr 412 w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież  działka nr 412 znajduje się na terenie oznaczonym w planie  symbolem 21 MJ,U tj. zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Lokal dostępny jest do oglądania w dniu  11 sierpnia  2017 r. w godz. od 1200 do 1500

Cena  wywoławcza lokalu  wynosi 43 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września  2017 r. o godzinie 10 00  w sali  nr 32 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana  Batorego 3.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które  najpóźniej do 4   września  2017 r. wpłacą przelewem wadium w wysokości  4 300,00 zł.  Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w Banku Pekao SA II O/Szczecin, nr rachunku: 15 1240  3927 1111 0010 6013 0076. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

  1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
  2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków,  w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku   w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu  i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu  i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest w  całości przed  podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Dodatkowe informacje:

  1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
  2. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości
  3. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
  4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 w pokoju numer 216 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.