na sprzedaż  następujących nieruchomości  z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn, położonych w Trzeszczynie w obrębie ulicy Kościuszki:

 • działki nr 334/12 o pow.1862 m m wraz z udziałem w wysokości ¼  części  w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
 • działki nr 334/13 o pow.1843 mwraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2

Dla działek oznaczonych numerami 334/12, 334/13 prowadzona jest księga wieczysta 
KW SZ2S/00034554/4. Dla działki nr 334/16 prowadzona jest księga wieczysta 
KW SZ2S/00040698/0.

Opis nieruchomości działki położone są w miejscowości Trzeszczyn, przy drodze wojewódzkiej nr 114 prowadzącej ze Szczecina do Nowego Warpna, określonej  nazwą
ul. Kościuszki. Teren działek jest nieogrodzony (na części działek  334/12, 334/16 znajduje się fragment ogrodzenia ogrodu sąsiedniej nieruchomości), nawierzchnia trawiasta. Na terenie znajdują się pojedyncze drzewa. Przez teren działek przebiega sieć telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300 – nabywcy zobowiązani będą do ustanowienia   na rzecz spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu.
Na terenie działek 334/12, 334/13  znajduje się fragment czynnego  gazociągu  średniego ciśnienia dn 180 PE. Na działce nr 334/12 znajduje się słup linii napowietrznej 0,4kV oraz słup z syreną alarmową. Nabywca tej nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Gminy Police nieodpłatnej służebności gruntowej dla dostępu   i obsługi tych urządzeń. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten   będzie realizowany poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności  gruntowej w działkach nr 332, 334/7, 334/8 stanowiących własność Gminy Police oraz poprzez nabycie udziału w wysokości ¼ w działce nr 334/16, która została wydzielona w celu obsługi komunikacyjnej dla zbywanych działek. Działka nr 334/16 ma kształt prostokąta o szerokości 8 m zakończonego placem manewrowym. Usytuowana jest wzdłuż „ściany lasu”, po nierównym zakrzaczonym
i częściowo zadrzewionym terenie.

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie 
z Uchwałą Nr XXX/239/08Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 108, poz.2613) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ”Stara Fabryka” przedmiotowe działki znajdują się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 3-Tr 02 MN tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie tym obowiązują między innymi następujące ustalenia: wielkość powierzchni zabudowy max. 30% powierzchni działki, wysokość zabudowy max.8 m, dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  nachylenia 25-45°.

Cena  wywoławcza brutto (zawiera podatek VAT w stawce 23%) wynosi:

 • działki nr 334/12 wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce nr 334/16
  – 173 000,00 zł,
 • działki nr 334/13 wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce nr 334/16
  – 171 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 r. o godzinie 9 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium wynosi:

 • dla działki nr 334/12 o powierzchni 1862 m m2  wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce  nr   334/16-  8 700,00 zł
 • dla działki nr 334/13 o powierzchni 1843 m2 wraz z udziałem w wysokości ¼  części
  w działce  nr   334/16  - 8 600,00 zł.

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić  na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, podając firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie
  z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 3. W przypadku osób prawnych – informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi
  z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków,
w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku 
w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu
i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu
i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena gruntu nabywanego w przetargu płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosi:

 • dla działki nr 334/12 o powierzchni 1862 m2 wraz z udziałem w wysokości ¼   części w działce  nr   334/16 – 1 800,00 zł
 • dla działki nr 334/13 o powierzchni 1843 m2 wraz z udziałem w wysokości ¼  części w działce  nr   334/16 –  1 800,00 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 5 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych   z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości
 5. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 216,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu