na sprzedaż  lokalu użytkowego  położonego w Policach przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz własności  gruntu oznaczonego numerem  działki 2698/12 z obrębu 10-Police w udziale w wysokości 53/1000 części.

Opis lokalu:  lokal znajduje się w dwukondygnacyjnym, jednoklatkowym budynku mieszkalnym, położonym na działce nr 2698/12, zlokalizowanej  na skrzyżowaniu ulic Rycerskiej i Wojska Polskiego w Policach. Budynek mieszkalny,
w którym znajduje się lokal wybudowany został na początku ubiegłego wieku.
W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku, posiada odrębne wejście od  ulicy.  Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  23,52 m2, wysokość  3,04 m. Podłogi betonowe, pokryte płytą paździerzową
i częściowo  PCV, stolarka okienna i drzwiowa PCV. W lokalu brak ogrzewania, wc, tynki do uzupełnienia. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.  Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00044218/0. Dla działki nr 2698/12 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00007964/3.

Przeznaczenie działki nr 2698/12 w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia
8 lipca 2001 roku w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej „Starych Polic”  działka nr 2698/12 znajduje się na terenie oznaczonym w planie  symbolem 53  MN,U tj. zabudowa mieszkaniowo- usługowa: wielorodzinna. Konieczne pozostawienie usług w parterach pierzei ulic Rycerskiej i Słonecznej.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu oglądania nieruchomości w Dziale Obsługi Technicznej Budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, ul. Bankowa 18  (tel. 91 43-11-367, 91 43-11-368).

Cena  wywoławcza lokalu  wynosi 64 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Cena nabycia nieruchomości płatna jest przed  podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godzinie 11 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które  najpóźniej do  2 sierpnia  2017 r. wpłacą przelewem wadium w wysokości 6 400,00 zł.  Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w Banku Pekao SA II O/Szczecin, nr rachunku: 15 1240  3927 1111 0010 6013 0076. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot. Aktualność wypisu z KRS winna być potwierdzona przez sąd w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed przetargiem

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez oboje małżonków,
w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku 
w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu
i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności,  w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 700,00 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości
 3. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
 4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18 w pokoju numer 216 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

 

REGULAMIN

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego    położonego w Policach przy  ulicy Wojska Polskiego 16 wraz z udziałem
w  częściach wspólnych  budynku oraz własności  gruntu oznaczonego numerem  działki 2698/12 z obrębu 10-Police w udziale w wysokości 53/1000 części.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w  dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl)  oraz  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 2 sierpnia 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi  700,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).