na sprzedaż  następujących nieruchomości   z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn, położonych w Trzeszczynie w obrębie ulicy Kościuszki:

  1. działki nr 334/9 o pow.2009 m2 wraz  udziałem w wysokości ¼ części w działce 
    nr 334/16 o pow. 1381 m2,
  2. działki nr 334/10 o pow.2016 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
  3.  działki nr 334/12  o pow.1862 m m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części  w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2,
  4. działki nr 334/13 o pow.1843 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce  nr   334/16 o pow. 1381 m2

Dla działek oznaczonych numerami 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034554/4. Dla działki nr 334/16 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00040698/0.

Opis nieruchomości działki położone są w miejscowości Trzeszczyn, przy drodze wojewódzkiej nr 114 prowadzącej ze Szczecina do Nowego Warpna, określonej  nazwą
ul. Kościuszki. Teren działek jest nieogrodzony (na części działek  334/12, 334/16 znajduje się fragment ogrodzenia ogrodu sąsiedniej nieruchomości), nawierzchnia trawiasta. Na terenie znajdują się pojedyncze drzewa. Przez teren działek 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 przebiega sieć telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300, przez działki 334/9, 334/10 dodatkowo sieć wodociągowa Ø 110 – nabywcy zobowiązani będą do ustanowienia na rzecz Gminy Police nieodpłatnej służebności przesyłu. Na terenie działek 334/12, 334/13  znajduje się fragment czynnego  gazociągu  średniego ciśnienia dn 180 PE. Na działce nr 334/12 znajduje się słup linii napowietrznej 0,4kV oraz słup z syreną alarmową. Nabywca tej nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej dla dostępu   i obsługi tych urządzeń. Działki nr 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten   będzie realizowany poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności  gruntowej w działkach nr 332, 334/7, 334/8 stanowiących własność Gminy Police oraz poprzez nabycie udziału w wysokości ¼ w działce nr 334/16, która została wydzielona w celu obsługi komunikacyjnej dla zbywanych działek. Działka nr 334/16 ma kształt prostokąta o szerokości 8 m zakończonego placem manewrowym. Usytuowana jest wzdłuż „ściany lasu”, po nierównym zakrzaczonym i częściowo zadrzewionym terenie.

Przeznaczenie w  miejscowym zagospodarowania przestrzennego: zgodnie  z Uchwałą Nr XXX/239/08Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2008 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 108, poz.2613) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. ”Stara Fabryka” przedmiotowe działki znajdują się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 3-Tr 02 MN tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenie tym obowiązują między innymi następujące ustalenia: wielkość powierzchni zabudowy max. 30% powierzchni działki, wysokość zabudowy max.8 m, dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych,
o kącie  nachylenia 25-45°.

 Cena  wywoławcza brutto wynosi:

1. działki nr 334/9  wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce nr 334/16
– 185 000,00 zł,

2. działki nr 334/10  wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce nr 334/16
– 186 000,0 zł,

3.  działki nr 334/12  wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce nr 334/16
– 173 000,00 zł,

4.  działki nr 334/13  wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce nr 334/16
– 171 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017 r. o godzinie 9 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18  (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium wynosi:

1. dla działki nr 334/9 o powierzchni  2009 m2 oraz  udziałem w wysokości ¼ części
w działce nr 334/16 – 9 300,00 zł

2. dla działki nr 334/10 o powierzchni 2016 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części
w działce  nr   334/16 – 9 400,00 zł

3.  dla działki nr 334/12  o powierzchni 1862 m m2  wraz z udziałem w wysokości ¼ części w działce  nr   334/16-  8 700,00 zł

4. dla działki nr 334/13 o powierzchni 1843 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części
w działce  nr   334/16  - 8 600,00 zł.

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić  na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 30 maja 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, podając firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie
z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W przypadku osób prawnych – informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi
z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden
z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena gruntu nabywanego w przetargu płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej i wynosi:

1.      dla działki nr 334/9 o powierzchni  2009 m2 oraz  udziałem w wysokości ¼ części w działce nr 334/16 – 1 850,00 zł

2.      dla działki nr 334/10 o powierzchni 2016 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części w działce  nr   334/16 – 1 860,00 zł

3.      dla działki nr 334/12 o powierzchni 1862 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼   części w działce  nr   334/16 – 1 730,00 zł

4.      dla działki nr 334/13 o powierzchni 1843 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części w działce  nr   334/16 –  1 710,00 zł.

 

 

Dodatkowe informacje:

O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.

Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji  z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych   z przeniesieniem sieci lub urządzeń.

Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości

Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom  odtworzenie granic nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 216,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

 

 

REGULAMIN

pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości   z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn, położonych w Trzeszczynie w obrębie ulicy Kościuszki:

1.      działki nr 334/9 o pow.2009 m2 oraz  udziałem w wysokości ¼ części  w działce   nr 334/16 
o pow. 1381 m2,

2.      działki nr 334/10 o pow.2016 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części   w działce
 nr   334/16 o pow. 1381 m2,

3.      działki nr 334/12  o pow.1862  m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części  w działce 
nr   334/16 o pow. 1381 m2,

4.      działki nr 334/13 o pow.1843 m2  wraz z udziałem w wysokości ¼  części    w działce 
nr   334/16 o pow. 1381 m2.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się  w  dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (www.police.pl),
Biuletynie Informacji Publicznej.

W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości  podanej
w ogłoszeniu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek  Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do
30 maja 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi odpowiednio 1 850,00 zł, 1 860,00 zł, 1 730,00 zł, 1 710,00 zł

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.

Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).