OGŁOSZENIE

Burmistrz Polic prostuje oczywistą omyłkę pisarską w  treści ogłoszenia
o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1102/3
z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej, które opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Miejskiego w Policach, na stronie internetowej Gminy Police  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczącą wysokości ceny wywoławczej.

W miejscu: „117 0000,00  zł” powinno być „117 000,00 zł”

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

Ogłoszenie wywieszono w dniu 19.05.2017 r.

na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonej w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej:

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO (zawiera 23 % podatek vat)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej

1

1102/3

1701 m2

117 000,00 zł

6 000,00 zł

1170,00 zł


Opis nieruchomości:

Działka położona jest w północnej, oddalonej od centrum części miejscowości, przy utwardzonej ulicy Polnej i nieurządzonej ulicy Stokrotki. Działka sąsiaduje z terenami przeznaczonymi na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty dziko rosnącymi krzewami oraz paro  i kilkunastoletnimi sosnami. W ulicy Polnej znajduje się kanalizacja, gaz i woda. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00021427/1. W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność gruntowa przejścia i przejazdu, której wykonywanie nie dotyczy terenu zbywanej działki.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2002 r. Nr 14, poz. 256) w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego na planie symbolem 7/17a MJ,U tj. zabudowa mieszkalno-usługowa jednorodzinna, zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18 (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, numer rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 25 maja 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 2. W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pisemnego oświadczenia  o prowadzonej działalności gospodarczej, podając firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 3. W przypadku osób prawnych – informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena gruntu nabywanego w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.12.2016 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 3 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje:

 1. O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.
 2. Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych z przeniesieniem sieci lub urządzeń.
 3. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 4. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości
 5. Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 216, 212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

REGULAMIN

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej oznaczonej numerem działki 1102/3.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (police.pl).i Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
  w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 25 maja 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie wynosi 1 170,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).