na sprzedaż nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek od towarów i usług VAT  w stawce 23%)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

 

1

 

726/2

1465 m2

 

133 000,00 zł

 

7 000,00 zł

1 330,00 zł

Opis nieruchomości: działka położona jest w centrum osiedla Jasienica. Stanowi działkę gruntową o typowym kształcie. Na działce znajdują się pozostałości po rampie do nieistniejącego budynku gospodarczego. Porośnięta jest pojedynczymi parkowymi drzewami, których lokalizację należy uwzględnić przy planowanej inwestycji i uzyskać zgodę na usuniecie drzew wchodzących w zakres inwestycji. Teren nieruchomości plaski, przylega do urządzonej ulicy Dworcowej. W sąsiedztwie znajdują się tereny wykorzystywane na cele mieszkaniowe i usługowe. Teren przylegający do działki wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: utwardzony dojazd, wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja, gaz.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034808/0.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z Uchwałą Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 09.02.2004 r. Nr 9 poz. 171) w sprawie uchwalenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy, działka nr 726/2 znajduje się na terenie elementarnym oznaczonym w planie symbolem 22 U,UZ,MN tj. teren usługowy. Dopuszcza się funkcję mieszkalną powyżej kondygnacji parteru. Obowiązują na tym terenie m.in. następujące ustalenia:

- wysokość zabudowy do 12 m,

- zabudowa dostosowana formą architektoniczną do istniejącej zabudowy przy ulicy Dworcowej 9,

- powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki,

- obszar w granicach strefy WII częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

Obszar w strefie E ochrony ekspozycji sylwety zabytkowego układu przestrzennego

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 9 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Bankowa 18 (II piętro, sala konferencyjna).

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 25 maja 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, podając firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

W przypadku osób prawnych – informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena gruntu nabywanego w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 grudnia 2016 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 3 marca 2017 r.

 

Dodatkowe informacje:

O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.

Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu osobom i jednostkom wykonującym czynności związane z eksploatacją i konserwacją ewentualnych urządzeń i sieci znajdujących się na działce, a w przypadku ich kolizji z realizowaną inwestycją nabywca dokona ich przeniesienia w porozumieniu z właścicielem urządzenia lub sieci. Gmina nie ponosi kosztów związanych z przeniesieniem sieci lub urządzeń.

Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości

Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 216, 212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

 

REGULAMIN

trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej oznaczonej numerem działki 726/2.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Policach (www.police.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police.

W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem lub w punkcie kasowym
w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 25 maja 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 330,00 zł.

Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.

Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).