na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Trzebieży przy ul. WOP 16/3 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego numerem  działki 417 o pow. 0,13 ha z obrębu 3-Trzebież (KW SZ2S/00012487/3) w udziale  w wysokości 240/1000 części.

Opis lokalu:  Budynek mieszkalny, w którym znajduje się lokal wybudowany został   w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, w części dwukondygnacyjny, nie jest podpiwniczony. Położony jest  w centrum miejscowości, przy ruchliwej ulicy w pełni uzbrojonej. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych. Lokal nr 3 jest lokalem dwupoziomowym położonym  na parterze i pierwszym piętrze (poddaszu). Powierzchnia użytkowa wynosi  96,58 m2. Na parterze znajduje się 1 pokój (19,38 m2), kuchnia (23,54 m2), łazienka  (9,14 m2), na poddaszu znajdują 2 pokoje ( 22,34 m2 i  22, 18 m2). Wysokość pomieszczeń 2,60 m (parter), 2,56 m (poddasze). Podłogi drewniane, zniszczone, pokryte zniszczonym PCV, stolarka okienna drewniana skrzynkowa w części zniszczona, ogrzewanie piecowe oraz co etażowe (częściowo rozmontowane). Wejście do pomieszczeń na piętrze z ogólnodostępnego korytarza i schodów.  Do lokalu przynależy pomieszczenie o pow. 11, 23 m2 znajdujące się w budynku gospodarczym.  Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Przeznaczenie działki nr 417 w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- zgodnie z Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież  działka nr 417 znajduje się na terenie oznaczonym w planie  symbolem 21 MJ,U tj. zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Lokal dostępny jest do oglądania w dniu 28 kwietnia  2017 r. w godz. od 12.00 do 15.00

 Cena  wywoławcza lokalu  wynosi  87 000,00 zł, w tym:

- cena lokalu wynosi  54 048,00 zł  co stanowi 62 % ceny wywoławczej,

- cena udziału w wysokości 240/1000 w działce nr 417 wynosi 32 952,00 zł brutto (zawiera podatek VAT w stawce 23 %),  co stanowi 38 % ceny wywoławczej

 Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

- pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15 % ceny brutto nabycia udziału i   podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

  - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 %  ceny nabycia   netto plus należny podatek VAT  według stawki obowiązującej w dniu płatności tej opłaty,

- opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,  w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego,

- wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Udział w wysokości 240/1000 części w działce nr 417 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do 16.02.2103 r.

Cena nabycia nieruchomości (budynku i pierwsza oplata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 15 % wylicytowanej ceny) płatna jest przed  podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16  maja  2017 r. o godzinie 10 00  w sali  nr 32  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana  Batorego 3.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniu zawarcia aktu notarialnego muszą się okazać zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 5 000,00 zł 

Wadium  w pieniądzu należy wpłacić  na rachunek Gminy Police prowadzony  w II Oddziale Banku Pekao SA, nr rachunku: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 przelewem lub w punkcie kasowym Banku Pekao SA znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41), najpóźniej do dnia 09 maja 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest  przedłożenie Komisji Przetargowej:

W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

W przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pisemnego oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, podając firmę przedsiębiorcy, numer NIP, regon, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

W przypadku osób prawnych – informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Osoby uczestniczące w przetargu jako pełnomocnicy są zobowiązane przedłożyć pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przez małżonków, w których związku małżeńskim nie ma ustanowionej rozdzielności  majątkowej, zobowiązani są oboje uczestniczyć w przetargu. Gdy w tym przypadku  w przetargu uczestniczyć będzie jeden z małżonków, zobowiązany jest on do przedłożenia pełnomocnictwa współmałżonka do udziału w przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku wniesienia wadium tylko przez jednego z małżonków, w których związku małżeńskim  nie ma   ustanowionej rozdzielności majątkowej, małżonek uczestniczący w przetargu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  objętej przetargiem. Zgoda ta musi być wyrażona, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza przystąpić do przetargu i zawrzeć umowę nabycia we własnym imieniu, obowiązek wniesienia wadium obciąża wyłącznie jego. W tej sytuacji osoba ta jest  zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że w jego małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Niedopełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odmową dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Cena gruntu nabywanego w przetargu płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny  wywoławczej tj. 870,00zł.

Dodatkowe informacje:

O warunki techniczne przyłączenia poszczególnych mediów Nabywca zobowiązany jest wystąpić do odpowiednich dostawców we własnym zakresie.

Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości

Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom  odtworzenie granic nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Bankowej 18,pok. 216,  212 lub telefonicznie pod numerami 91-43-118-96, 91-43-118-68.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 3 położonego w Trzebieży przy ul. WOP 16 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego numerem  działki 417 o pow. 0,13 ha z obrębu 3-Trzebież (KW SZ2S/00012487/3) w udziale w wysokości 240/1000 części.

 1. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się  w  dzienniku Głos Szczeciński, ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 i ul. Bankowej 18, na stronach internetowych Gminy Police (www.police.pl).i Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. W przetargu może uczestniczyć każdy, kto wpłaci wadium w wysokości  podanej w ogłoszeniu.
 3. Wadium w pieniądzu w wysokości 5 000,00 zł należy wpłacić przelewem lub
  w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Policach (pok. 41) na rachunek  Gminy Police prowadzony w II Oddziale Banku Pekao SA. numer: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076 najpóźniej do 09 maja 2017 r. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać numer działki, której dotyczy wpłacane wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Police. Przy dokonaniu wpłaty wadium należy podać  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wpłacane wadium.
 4. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemcy będący obywatelami  lub przedsiębiorcami państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy zawarciu aktu notarialnego muszą okazać się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe osoby otrzymują zwrot wpłaconych kwot. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej  jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalna wysokość postąpienia  wynosi 870,00 zł.
 8. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Polic.
 9. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Przy ustnym przetargu stosuje się przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 z późn.zm.).