Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  21.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 22/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 22/Dz/17

Burmistrz Polic, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, tel. 91 431 18 30, fax 91 431 18 32, www.police.pl - informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne zamieszczonym w dniu 09 kwietnia 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (pod nr 69956-2017) przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

KONSERWACJA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ GMINĘ POLICE w dniu 08 czerwca 2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą (oferta nr 1)
Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kolonistów 12, 71-806 Szczecin z ceną ryczałtową brutto: 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)

załącznik PDF

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 19/2017 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Rybackiej 2/1 na rzecz najemcy tego lokalu wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, w udziale.

wykaz nr 19/2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 - tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz nr 21/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, położony w Policach przy ul. Bohaterów Westerplatte 24/5 wraz ze sprzedażą gruntu w udziale.

Burmistrz
Władysław Diakun

wykaz 21/17

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 - tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz nr 22/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Wojska Polskiego 48/1 i ul. Ludwika Zamenhofa 1B/3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale

Burmistrz
Władysław Diakun

wykaz 22/17

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.2174 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 12.06. 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 15/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 28/1 wraz z udziałem w wysokości 1/3 części w działce nr 29/1, położonych w Siedlicach.

wykaz nr 15/17

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego     w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 16/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży  w trybie  bezprzetargowym  dwóch  udziałów w wysokości po 1/3 każdy w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police, położonej w obrębie ewidencyjnym Siedlice, określonej numerem działki 29/1 o powierzchni 100 m2  w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 27/1, 27/2.

wykaz nr 16/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 20/17 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości określonej numerem działki 490/2 o pow. 113 m2 z obrębu Tanowo z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

wykaz nr 20/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 12.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 17/17 informujący o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości określonej numerem działki 305/12 o pow. 9 m2 z obrębu 15-Police z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej określonej numerem działki 274/13 z obrębu 15-Police.

wykaz nr 17/17

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  30.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 19/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 19/Dz/N/17