Załącznik do uchwały nr XX/200/2016

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

I. Zasady ogólne:

1.      Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2.      Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3.      Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4.      Korzystający z PSZOK  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

 

II. Ustalenia szczegółowe:

1.      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Tanowskiej 8 w Policach (teren Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Trans- Net S.A.).

2.      Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

3.      Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

4.      Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.

5.      Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

-        materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

-        zmieszane odpady komunalne,

-        zmieszane odpady budowlane.

6.      Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

-        stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

-        stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

-        stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

7.      Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u na żądanie dostarczającego wystawi potwierdzenie przyjęcia odpadu.

8.      Dla odpadów przyjmowanych w PSZOK-u wprowadza się następujące limity:

1)      zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych – do 12 opon rocznie na nieruchomość;

2)      odpady remontowo – rozbiórkowe – do 500 kg rocznie na nieruchomość.

 

III. Postanowienia końcowe:

1.      Skargi i wnioski przyjmowane są w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach.

2.      Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Police.