1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli zabudowy jednorodzinnej);
  2. Oświadczenie dla rodziny wielodzietnej;
  3. Dokumenty potwierdzające liczbę i wiek dzieci (np. kopie aktu urodzenia lub kopie Karty Dużej Rodziny).

Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Gospodarki Odpadami w pok. 2D lub 3A. Ulga przyznawana będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały złożone kompletne dokumenty.

Wyjątkowo, aby uzyskać ulgę od kwietnia 2016 r., dokumenty można składać do dnia 25 marca 2016 r. Druki deklaracji oraz oświadczenia, o których mowa powyżej dostępne będą do pobrania (od dnia 10 marca 2016 r.) w pokoju 2D lub 3A Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (91) 431 18 38, (91) 431 18 87 lub (91) 431 18 89.